Visie

Binnen Contact! staat de zelfdeterminatie theorie centraal (Deci en Ryan, 2000).  De theorie zegt dat er drie psychologische basisbehoeften zijn die van belang zijn voor een hoog welbevinden. Iedereen heeft in verschillende situaties (werk, school, thuis) behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie. Wanneer deze drie thema’s voldoende worden ervaren leidt dit tot een beter functioneren en meer levensgeluk. De theorie wordt breed ondersteund door onderzoeksresultaten uit verschillende gebieden waaronder het onderwijs, sport, relaties, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg (klik hier voor meer informatie).

Autonomie

Ervaren van vrijheid en keuze. Jezelf kunnen zijn.  Eigen beslissingen nemen.

Verbondenheid

Ervaren van een warme hechte band met anderen. Ergens bij horen. Je verbonden voelen.

Competentie

Je bekwaam voelen. Doelen behalen. Succesvol zijn in de kleine of grote dingen die belangrijk voor je zijn. Eigen kracht. Zelfstandig kunnen zijn.

Zelfdeterminatietheorie in de ouderenzorg
Binnen de ouderenzorg was de theorie tot voor kort nog niet onderzocht, wat opvallend is. Wanneer je naar een zorginstelling verhuist, maar ook wanneer je levenssituatie zo verandert dat je zorg aan huis nodig hebt, verandert er veel. De drie thema’s die centraal staan in het welbevinden van mensen komen dan onder grote spanning te staan. Competentie staat onder druk doordat je dingen niet meer kunt zoals voorheen. Blijft er genoeg ruimte voor de eigen autonomie wanneer er iemand anders voor je zorgt? Mensen met wie je je verbonden voelde zie je mogelijk minder door de lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Aan de andere kant is er de mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen met verzorgers of medebewoners.

website1

Welbevinden van bewoners
Annette Koens- Custers  is gepromoveerd op onderzoek naar de zelfdeterminatietheorie in de ouderenzorg. Uit haar onderzoek (zie links en publicaties) komt naar voren dat ouderen in zorginstellingen een grotere kans hebben op depressieve symptomen wanneer zij minder autonomie, verbondenheid en competentie ervaren. Met name de behoefte aan verbondenheid speelt een belangrijke rol. Doordat medewerkers in de zorg vaak veel en intiem contact met de ouderen hebben zijn juist zij van groot belang voor het welbevinden van hun bewoners of cliënten. Door het dagelijkse contact kunnen zij het verschil maken.

Welbevinden van medewerkers
Naast de oudere cliënt hebben ook medewerkers in de zorg behoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie in hun werk. Indirect komen deze thema’s ook terug in de manier waarop de verschillende scholingen van Contact! zijn vormgegeven.
Allereerst is er aandacht voor verbondenheid in de groep: pas wanneer je je vertrouwd voelt zul je de ruimte voelen om dingen te leren. Daarnaast gaan medewerkers altijd zelf aan de slag met het materiaal uit de trainingen. Zij leren door bijvoorbeeld zelf op zoek te gaan naar informatie en hier met elkaar over te praten in kleinere groepjes. De trainer geeft ruimte voor eigen ideeën en invullingen van medewerkers  en werkt altijd met voorbeelden en casussen uit de eigen dagelijkse praktijk van de groep medewerkers. Positief contact tussen de trainer en de medewerkers en tussen de medewerkers onderling staat centraal om het leren te bevorderen.